អាស័យដ្ឋាន : #58, Street 103C, Phum Trea, Sangkat Teuk Tla, Phnom Penh, Cambodia
លេខទូរស័ព្ទ : (+855) 98 974 740 (+855) 12 974 740
អ៊ីម៉ែល : info@camsteel.biz

ស្នើរតម្លៃទំនិញ

បញ្ជីរបស់អ្នកគឺនៅទទេ

ត្រលប់ទៅកាន់ទំព័រផលិតផល