អាស័យដ្ឋាន : #58, Street 103C, Phum Trea, Sangkat Teuk Tla, Phnom Penh, Cambodia
លេខទូរស័ព្ទ : (+855) 98 974 740 (+855) 12 974 740
អ៊ីម៉ែល : info@camsteel.biz
chopping-machine-1
chopping-machine-2

Chopping Machine

ពិព័ណ៌នាពីផលិតផល

Example of products description…