អាស័យដ្ឋាន : #58, Street 103C, Phum Trea, Sangkat Teuk Tla, Phnom Penh, Cambodia
លេខទូរស័ព្ទ : (+855) 98 974 740 (+855) 12 974 740
អ៊ីម៉ែល : info@camsteel.biz

ជ្រើសរើស​បុគ្គលិក

មុខតំណែង ពិព័ណ៌នាអំពីការងារ ថ្ងៃ​បិទ

Sorry, this entry is only available in អង់គ្លេស (ស.រ.អ).)