អាស័យដ្ឋាន : #58, Street 103C, Phum Trea, Sangkat Teuk Tla, Phnom Penh, Cambodia
លេខទូរស័ព្ទ : (+855) 98 974 740 (+855) 12 974 740
អ៊ីម៉ែល : info@camsteel.biz

ទំនាក់ទំនង

ព​ត៌​មាន​ទំនាក់ទំនង

  • #58, Street 103C, Phum Trea, Sangkat Teuk Tla, Phnom Penh, Cambodia
  • (+855) 98 974 740 (+855) 12 974 740
    info@camsteel.biz

ផ្ញើរសាររបស់អ្នក