អាស័យដ្ឋាន : #58, Street 103C, Phum Trea, Sangkat Teuk Tla, Phnom Penh, Cambodia
លេខទូរស័ព្ទ : (+855) 98 974 740 (+855) 12 974 740
អ៊ីម៉ែល : info@camsteel.biz

CamSteel Co., Ltd.

Steel & Mechanical Constractor

សូមស្វាគមន៍មកកាន់ CamSteel Co., Ltd.

អ្វីដែលពួកយើងធ្វើ

We also accept to consult, design and fabrication all kind of steel structure and customized equipment base on requirement of our client.

ផលិតផលថ្មីៗ

អតិថិជនពិសេសរបស់យើង